Latest News
|^| Home -> Suppliments -> Familiya -> ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം

ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം

sathyadeepam

അ?ു രാജുവിെٶ ക്ലാ ിണ്‍
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമായിരു?ു.
രാജു ഉയയ്യ? തസ്തികയിലുڌ
ഒരു സയ്യത്ഥായ്യ ഉദ്യോഗെٶ മക
നാണ്. രാജുവിെٶ അണ്ണڋനും അ
ڋഛയും പെ=ഷ= പٽിയ സയ്യത്ഥാരു
ദ്യോഗയ്യ. അവരും രാജുവി
െٶ വീന്തിലാണു താമസം. രാജുവി
െٶ അഛയ്ത്ഥു മാത്രം പ്രത്യേകി
ണ്ണു വരുമാനമൊ?ുമി്. അതു പറ
ڍ് അഛയെ വീന്തിലുڌവയ്യ കളി
യാത്ഥുബ്ബോٷ രാജു ഒ?ു ചിരിണ്ണുകൊ
ടുത്ഥും. പിെ? അണ്ണڋനും അ
ڋഛയും രാജുവിനാവശ്യമുڌത്ര
രൂപ സഛാനമായി കൊടുത്ഥും.
അڋെٶ അലമാരയിണ്‍ ശബ്ബളസ്ഥി
നു പുറമെ കിന്തു? പണമു?ാകും.
അതിണ്‍ നി?ും രാജു പണം എടു
ത്ഥും. അത്മനെ ക്ലാ ിലെ ഏതാഘോ
ഷസ്ഥിനും ഏٽവും കൂടുതണ്‍
പണം നല്കു? രാജു അവരുടെ
നേതാവുമാകും. അ?ു ക്രിസ്മസ്
ആഘോഷം അടിപൊളിയാത്ഥാനു
ڌ എ്ാ സംഗതികളും രാജുവി
െٶ കൂന്തുകായ്യ ഒരുത്ഥി. പാന്തും ആന്ത
വും കൊഴുസ്ഥു. രാജുവിനു സ്വയം
നി യഗ്ല്രിത്ഥാനായി്. അവ= കൂന്ത
സ്ഥിലെ ഒരു പെച്ചകുന്തിയെ കട?ു
പിടിണ്ണു. കുന്തി ഉണ്ണസ്ഥിണ്‍ കൂവി.
പ്രി=സി?ണ്‍ രാജുവിനെ വിളിണ്ണു
സ്കൂളിണ്‍ നി?ും പുറസ്ഥാത്ഥും എ
?ു പറڍു. രാജു അതിനോടു പ്ര
തികരിണ്ണതു മയത്ഥുമരു?് ഉപയോ
ഗിണ്ണാണ്.
എ്ാ സുഖസൗകര

Leave a Comment

*
*