Latest News
|^| Home -> Suppliments -> Familiya -> മേലധികാരിയുടെ ചുടില്‍ ഉരുകുമ്പോള്‍

മേലധികാരിയുടെ ചുടില്‍ ഉരുകുമ്പോള്‍

sathyadeepam

പ്രശസ്തമായ കബ്ബനിയിണ്‍
ഉയയ്യ? നിലയിണ്‍ ജോലി ചെു?
യുവാവും മിടുത്ഥനുമായ ഉദ്യോഗ
നാണ് പ്രവീച്ച. അയാളുടെ അതേ
ഗ്രേഡിണ്‍ മٽു മൂ?ു പേയ്യ കൂടി അവി
ടെ ഉദ്യോഗരാണ്. കഴിڍ നാലു
വയ്യഷമായി ന് രീതിയിണ്‍ പ്രവീച്ച
ആ കബ്ബനിയിണ്‍ സഗ്ലോഷസ്ഥോടെ
ജോലി ചെു?ു. മികണ്ണ ശബ്ബളസ്ഥി
നു പുറമെ മٽ് ആനുകൂല്യത്മളും ലഭി
ത്ഥു?ു. വിവാഹിത നായ പ്രവീണിന്
നാലും ഒ?ും വയ ുڌ ര?ു കുന്തി
കളു?്.
എ?ാണ്‍ കഴിڍ ഒ?ു ര?ു മാ
സമായി പ്രവീണിെٶ സ്വഭാവസ്ഥിണ്‍
പ്രകടമായ മാٽം കാണു?ു. പെന്തെ?ു
ദേഷ്യം വരും. വീന്തിണ്‍ ഭാര്യയോട് ക
ലഹിത്ഥു?ു. നി ാരകാര്യസ്ഥിനു പോ
ലും മൂസ്ഥകുന്തിയെ ശകാരിത്ഥുകയും
ചിലേ?ാٷ ത്ുകയുമൊത്ഥെ ചെു
?ു. ഭാര്യയുടെ വീന്തുകാരുടെ കുٽ

Leave a Comment

*
*