Latest News
|^| Home -> Editorial -> ശബ്ദാവബോധത്തിലേക്ക്

ശബ്ദാവബോധത്തിലേക്ക്

sathyadeepam

“അണ്ണോ, മോെٶ തലയ്ത്ഥൊ?ു പിടിത്ഥണം.
ആരു പറڍാലും ഇവ= കേٷത്ഥി്.” കുസൃതിത്ഥുരു
?ുകളുമായി പ്രായ്യ8നയ്ത്ഥെസ്ഥു? പല അഛമാരുടെയും
നിരഗ്ലര പരാതിയാണിത്. അവ= കേٷത്ഥേ?ത്
കേٷത്ഥാസ്ഥത്, കേٷത്ഥാവു?തിനേത്ഥാٷ കൂടുതണ്‍
കേٷത്ഥു? ഒരു ലോകസ്ഥിണ്‍ ജീവിത്ഥു?തുകൊ
?ാണ്. സ്വരത്മളും വാത്ഥുകളും ബഹളമായി മാറിത്ഥൊ
?ിരിത്ഥു? ഒരു ശബ്ദമലിനീകരണ സംസ്കാരസ്ഥിെٶ
സഗ്ലാനത്മളെത്ഥുറിണ്ണ്, പരാതികٷ തുടയ്യ?ുകൊേ?
യിരിത്ഥും.
കവ്വുകٷത്ഥു പോളകٷ ഉڌതുകൊ?ു കവ്വടണ്ണു
നയനത്മളെ സംരക്ഷിത്ഥാ= സാധിത്ഥും. എ?ാണ്‍ ഉണ്ണ
സ്ഥിലുڌ ശബ്ദം തട മി്ാതെ നഛുടെ കാതുകളിണ്‍
തുളണ്ണുകയറു?ു. പോളകളോ അട?ുകളോ ഇ്ാസ്ഥ
കാതുകٷ ഈ അധിക ശബ്ദശ്രവണസ്ഥിലൂടെ ഉയയ്യ?
രٻസഛയ്യദ്ദവും ചികിچിണ്ണു മാٽാ= സാധിത്ഥാസ്ഥ
കേٷവിത്ഥുറവും പിണ്‍ത്ഥാലസ്ഥു ബധിരതയും സബ്ബാ
ദിത്ഥു?ു. ഉണ്ണസ്ഥിലുڌ ശബ്ദം തുടയ്യണ്ണയായി കേٷത്ഥു
?തിലൂടെ കുന്തികളുടെ പഠനശേഷി കുറയു?ു; ഗയ്യഭ
ശിശുവിെٶ വളയ്യണ്ണ മുരടിത്ഥു?ു; മുതിയ്യ?വരിണ്‍
ഹൈ?യ്യ അസിഡിٽി, അലയ്യജി, ആസ്ത്മ മുതലായ
അസുഖത്മٷ ഉ?ാത്ഥു?ു; മാനസിക പിരിമറുത്ഥം
വയ്യ=ിത്ഥു?ു.
ശബ്ദക്രമീകരണ ശാസ്ത്രസ്ഥിണ്‍ ചെവിയുടെ ശാരീരി
കഘടനയും മനുഷ്യെٶ ശബ്ദ അവബോധവും തഛിണ്‍
പരസ്പര ഗാഢ څമുെ??ു ‘ങമലെേൃ ഒമിറയീീസ ീള
അരീൗശെേര’െ എ? ഗ്രړമെഴുതിയ ആٷന്തച്ച എവറല്ലും
കെ= പോٷമാനും തെളിയിത്ഥു?ു?്. എ്ാസ്ഥരസ്ഥിലുമുڌ
സ്വരത്മളെയും അതിെٶ സകല സന്നീയ്യണതക
ളോടും കൂടിസ്ഥെ? സ്വീകരിത്ഥാനുڌ ക്ഷമത ചെവി
ത്ഥു ദൈവം നല്കിയിന്തു?്. നഛുടെ മസ്തിഷ്കസ്ഥിന്
അതിണ്‍നി?ു വേ? സ്വരത്മളെ തിരെڍടുസ്ഥു ശ്ര=ി
ത്ഥാനും കഴിയും. ശബ്ദമലിനീകരണം ഈ കഴിവിനെ
ക്രമേണ കെടുസ്ഥിത്ഥളയു?ു. അമേരിത്ഥയിലെ പ്രകൃതി
സംരക്ഷണ ഏജ=സിയുടെ നിരീക്ഷണപ്രകാരം വ്യവസാ
യവത്കരണവും നഗരവത്കരണവും വയ്യ=ിണ്ണ ഗതാ
ഗതവും സാമൂഹ്യ ആഘോഷത്മളും നിയ്യമാണപ്രവയ്യസ്ഥത്മളും
അത്യാധുനിക ഗൃഹോപകരണത്മളും ആധുനി
കയുഗസ്ഥിലെ ശബ്ദമലിനീകരണസ്ഥെ ത്വരിതെ?ടുസ്ഥി.
വികസിതരാജ്യത്മٷ പലതും ഈ ദുരഗ്ലം തിരിണ്ണറിڍു
പരിഹാര മായ്യഗത്മٷ നട?ിലാത്ഥിത്ഥഴിڍു. അതിനു
കാരണം അവരുടെ മെണ്ണെ?ന്ത സാബ്ബസ്ഥികിതിയ്.
മറിണ്ണ് അവിടെയുڌ പൗരടാരുടെ കൂന്തുസ്ഥരവാദിത്വബേ
ാധവും സഹജീവികളോട് അവയ്യത്ഥുڌ പരിഗണന
യുമാണ്.
സാധാരണ നാം സംസാരിത്ഥുബ്ബോٷ കേٷത്ഥു?
ശബ്ദസ്ഥിെٶ തീവ്രത 30 മുതണ്‍ 40 വരെ ഡെസി
ലാണ്. ഉണ്ണസ്ഥിണ്‍ സംസാരിത്ഥുബ്ബോٷ അത് 50 വരെയാ
കാം. 80 ഡെസിബണ്‍ കഴിڍുڌ ശബ്ദത്മٷ ചെ
വിത്ഥ് അരോചകമാകും; 100 കഴിڍുڌ ശബ്ദം അസഹന
ീയവും. നാം വഴിയിണ്‍വണ്ണു കേٷത്ഥു? എയയ്യഹോ
ണിെٶ ശബ്ദം 90 മുതണ്‍ 100 വരെ ഡെസി ലാണ്.
പڌിെ?രു?ാളിലെ ഒരു കതിനാവെടി ശബ്ദം 130
ഡെസി ലാണ്. ധ്യാനസെٶറുകളിലെയും പڌിത്ഥ
കസ്ഥെ തിരുത്ഥയ്യമത്മളുടെയും ഗായകസംഘസ്ഥിെٶ
യും സ്വരമോ?
ലോകസ്ഥിണ്‍ ശബ്ദമലിനീകരണം ഏٽവും കൂടുതലുڌ
രാജ്യത്മളിണ്‍ ഒ?ാണു നഛുടെ ഭാരതം. സാന്നേ
തിക പുരോഗതിയാണു ശബ്ദമലിനീകരണസ്ഥിെٶ
പ്രധാന കാരണമെന്നിലും മٽു വികസിത രാഷ്ട്രത്മٷത്ഥു
തത്മٷ കൈവരിണ്ണ സാന്നേതിക വൈദഗ്=്യം കൊ?ു
തെ? ശബ്ദമലിനീകരണവും നിയഗ്ല്രിത്ഥാ= സാധി
ണ്ണിന്തു?്. എ?ാണ്‍ നമുത്ഥ് ഇതൊ?ും സാ=്യമായിന്തി്.
ശബ്ദമലിനീകരണം നിയഗ്ല്രിത്ഥു?തിനുڌ എളു
?വഴി അനാവശ്യ ശബ്ദത്മളുടെ സ്രോത ുകٷ ഇ്ാ
താത്ഥുകയാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം തടയു?തിനു
ധാരാളം നിയമത്മളു?്. അവ ശരിയായി നട?ിലാത്ഥിയാ
ണ്‍സ്ഥെ? ശബ്ദമലിനീകരണം നിയഗ്ല്രിത്ഥാം. വാഹ
നത്മളിണ്‍ അനാവശ്യമായി ഹോച്ച ഉപയോഗിത്ഥു?തു
നിരുچാഹെ?ടുസ്ഥുക; പൊതുയോഗത്മٷ, തിരുനാٷ
ആഘോഷത്മٷ ആരാധനാലയത്മٷത്ഥകസ്ഥെ തിരു
ത്ഥയ്യമത്മٷ എ?ിവിടത്മളിണ്‍ ആവശ്യസ്ഥിണ്‍ കൂടുതണ്‍
സ്പീത്ഥറുകٷ ഉപയോഗിത്ഥു?തു നിരോധിത്ഥുക തുടത്മിയ
തീരുമാനത്മٷ ബോധപൂയ്യവം നാം എടുത്ഥേ?
കാലം അതിക്രമിണ്ണിരിത്ഥു?ു. അധികസ്വരത്മളുടെ അധി
കശ്രവണം അവശ്യസ്വരത്മളെ ശ്രവിത്ഥാനും ഗ്രഹിത്ഥാ
നുമുڌ നഛുടെ ക്ഷമതയെ കെടുസ്ഥിത്ഥളയും എ?
ആٷന്തച്ച എവറല്ല്, കെ= പോٷമാ= എ?ീ ശബ്ദ
ക്രമീകരണശാസ്ത്ര/രുടെ നിരീക്ഷണസ്ഥെ ഗൗരവസ്ഥോടെ
എടുത്ഥണം.
കേരളം ഒരിത്ഥണ്‍ത്ഥൂടെ ഒരു ഭരണമാٽസ്ഥിനു കാതോ
യ്യത്ഥുകയാണ്. സഗൗരവം സത്യപ്രതി/ ചെയ്ത്
അധികാരസ്ഥിലേറു? പുതിയ ഭരണനേതൃത്വസ്ഥിന് ഉണ്ണ
ഭാഷിണികٷ ഇ്ാതെ സാധാരണ ജനത്മളും ഈ പരി
ിതിയും പറയു? പ്രധാന കാര്യത്മٷ കേٷത്ഥാനുڌ
ശ്രവണക്ഷമത ഉ?ാകന്തെ.

Leave a Comment

*
*